Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5926
2023-03-07 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10264
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Психологічний аналіз агресивності як набутої соціальної поведінки.». Даша
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

88.8
Л87
Лучинкіна, А. І. Профілактика девіантної поведінки, Ч. 1/ А. І. Лучинкіна. – К.: Главник, 2008. -128 c. :z-табл. – (Бібліотечка соціального працівника).

88.8
Л87
Лучинкіна, А. І. Профілактика девіантної поведінки : навч. посіб., Ч. 2/ А. І. Лучинкіна. – К.: Главник, 2008. – 112 c. – (Бібліотечка соціального працівника).
88.36
М 17
Максимова, Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл./ Н. Ю. Максимова. – К.: Либідь, 2011. – 520 c.

316.6
П 35
Пихтіна, Н. П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психолого-педагогічні та соціально-правові аспекти : навч. посіб./ Н. П. Пихтіна, М. П. Пихтін, Т. Є. Федорченко; М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – К.: КНТ, 2019. – 376 c.

159.922.7
Ч-15
Чайковська, О. М. Психологія конфліктності молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки : монографія/ О. М. Чайковська; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К.: КНТ, 2018. – 166 c.


Хомік, В. С. Агресія у різних юнацьких і дитячих кагортах : дослідження в українській психології / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 1-6. ; № 8. – С. 4-13.

Вітюк, О. Ю. Програма занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів / О. Ю. Вітюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 35-46.

Кльоц, Л. А. Профілактика агресивної та жорстокої поведінки серед неповнолітніх та молоді / Л. А. Кльоц, Н. О. Носок, Т. Й. Шугай, Н. В. Завадська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 19-25

Конарєва, І. Індивідуально-психологічні детермінанти структури агресивності особистості / І. Конарєва // Соціальна психологія. – 2010. – № 3. – С. 124- 136

Федорченко, Тетяна. Агресивність і насильство а сім`ї / Т. Федорченко // Директор школи. – 2012. – № 4. – С. 17- 30.

Коломієць, Олена. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 78-82

Палчей, М. В. Агресія – перший крок до насильства : заняття з елементами тренінгу / М. В. Палчей // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 13-16

Андрущенко, Віктор. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2020. – № 2. – С. 7-12


2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10262
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: матеріали, про PR в інфомаційних установах. Дякую! Алевтина
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу:

65.050
П 65
Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб./ Г.Г. Почепцов; Пер. з рос. Д.С. Обухов. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 376 c. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
П76
Примак, Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб./ Т. О.Примак; Київський нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 176 c.

65.050.2
Б 20
Балабанова, Л. В. Публік рилейшнз : навч. посіб./ Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 c. :a-рис. – (Школа маркетингового менеджменту).

76.0
П 78
Про зв’язки з громадськістю: теорія, практика, досвід : практ. посіб./ Закарпат. облдержадмін., Управління інформації та зв’язків з громадськістю; за заг. ред. В. Дрогальчук. – Ужгород: Карпати, 2007. – 68 c.

Громадський контроль державної політики європейської інтеграції та система PR (паблік рилейшнз) як засоби забезпечення підтримки євроатлантичного курсу держави населенням : розділ 5 // Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб./ В. В.
Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін. – К.: Євроатлантикінформ. – 2006. – C. 240-247.

Ковальчук, Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України/ Ю. Ковальчук, І. А. Хоменко // Бібліотечна планета. – 2015. - N 3. – C. 19-21

Луцяк, В. В. Особливості управління практикою дослідження зв'язків з громадськістю/ В. В. Луцяк, А. Д. Остапчук, Я. П. Бондарчук // Економіка АПК. – 2020. – № 12. – C. 89-102.

Сенченко, О. Брудний піар і класичні правила пропаганди/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – C. С. 18-26.

Сенченко, О. Псевдонаукові дослідження на службі піар-компаній/ Оксана Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 5. – C. С. 26-33.

Федорчук, А. Використання зарубіжного досвіду аналізу змісту публікацій при моніторингу інформаційних потоків : розділ 2/ А. Федорчук // Наукові праці Національної бібліотеки України іменв В. І. Вернадського. – 2020. – Вип. 58. – C. 304-316.


2023-03-06 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10263
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія: Навчальний посібник. / Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. — К.: Альтерпрес, 2009. - 427 с. в електронному варіанті Яна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-03-08

Добрий день! У фондах нашої бібліотеки є наступні видання:

796.5(4)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб./ М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 224 c.

796.5(5)
М 21
Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Центр учбової літ., 2019. – 184 c.

В електронному варіанті видання відсутні.

2023-02-24 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10261
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Архівна справа в Украіні Наталія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-24

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

930.259075.8)
А 87
Архівознавство : підручник / Держ. комітет архівів України; Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства; За заг. ред. Я. Калакура, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Академія, 2002. – 356 с.

004
З-43
Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи : [словник] / М. М. Головченко, Ю. В. Данькевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Херсон : Олди-плюс, 2020. – 166 с.
Данькевич [та ін.], Ю. В.

930.2
М 82
Московченко, Наталія Павлівна. Документне фондознавство: архівні фонди : навч. посіб. / Н. Я. Московченко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2018. – 308 с. : табл., рис.

001.3(477)
О-64
Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. док. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: Л. М. Яременко, О. В. Січова [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського : Ін-т архівознавства, 2017. – 312 с. : табл.

006
П 14
Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – 220 с. : іл, табл.

016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с.


Бездрабко В. В. До концепції нової редакції термінологічного стандарту з діловодства й архівної справи / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 1. – С. 63-72.

Білущак, Тетяна. Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інфрмації / Т. Білущак // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 71-83.

Василенко Д. П. Пріоритетні напрями цифровізації архівної справи / Д. П. Василенко, Л. В. Бутко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 4. – С. С. 32-38.

Гаранін, Олександр. Сучасний стан практичної реалізації законодавства про авторське та суміжні права в державних архівах України : розділ 4 / О. Гаранін, Н. Залєток (Введено оглавление) // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів, Вип. 28/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2022. – Вип. 28. – С. 330-346.

Ємельянова, Тетяна. Удосконалення планово-звітної документації в контексті модернізації архівної статистики / Т. Ємельянова // Архіви України. – 2020. – № 2. – С. 28-39.

Калакура, Ярослав. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика / Я. Калакура // Архіви України. – 2020. – № 1. – С. 84-103.

Ковальська, Леся Андріївна. Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності / Леся Андріївна Ковальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 29-37.

Коржик, Наталя. Проблеми формування контенту веб-сайтів державних обласних архівів України / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 31-34.

Коржик, Наталя. Цифрові архіви України: стан, проблеми, перспективи / Наталя Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2022. – № 4. – С. С. 35-39.

Левчук, Олена. Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації / О. Левчук // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 52-70.

Палеха Ю. І. Стандартизація у сфері інформації та документації : розд. 3 / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко // Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі : навч. посіб./ Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К. : Ліра-К, 2020. – С. 76-129.

Палієнко, Марина. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності / М. Палієнко // Архіви України. – 2022. – № 1. – С. 12-38.

Свердлик З. М. Програма розвитку галузевої науки у сфері архівної справи України на 2021-2025 роки: проблеми розроблення та перспективи впровадження / З. М. Свердлик, О. Я. Гаранін, В. Ф. Бойко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. – № 3. – С. 5-13.

Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року : проєкт // Архіви України. – 2020. – № 4. – С. 9-25.

Хромов, Анатолій. ”Зберегти образ сучасності” : про оновлення Державної архівної служби, перспективи оцифрування документів та функціонування архівів у нових об‘єднаних районах / А. Хромов // День. – 2021. – 13-14 жовт. (№ 129-130). – С. 15.

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10258
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: які цьогорічні періодичні видання є у бібліотеці? Наталія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2023-02-16

Добрий день.
На поточний рік наша бібліотека має передплату на 46 назв загальноукраїнських періодичних видань (газет та журналів) та 8 назв місцевих закарпатських періодичних видань (газет).

2023-02-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10260
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:інформація на тему психологічні особливості тривожності підлітків. Крістіна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-16

Добрий день! Пропонуємо Вашій увазі літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

88.8
В 67
Волков, Б. С. Психология подростка : учеб. пособие/ Б. С. Волков. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 160 c.

159.922.7
Д 84
Дуткевич, Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб./ Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літ., 2019. -424 c. :z-табл.

159.922
К 30
Кацавець, Р. С. Вікова психологія : навч. посіб./ Р. С. Кацавець; М-во освіти і науки України. -К.: Алерта, 2019. – 112 c.

88.37
К 95
Кутішенко, В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб./ В. П. Кутішенко. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 128 c.

Бузовський, І. Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів/ І. Бузовський // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3 . – C. 169-176.

Вавілова, А. Тривожність у дітей та підлітків : діагностика/ А. Вавілова // Психолог. – 2019. – № 9. – C. 28-33. – Бібліогр. наприкінці ст.

Ворман, Ю. Рятуємося від тривожних думок/ Ю. Ворман // Порадниця. – 2023. – № 4. – C. 5.

Гаркава, В. Перетворюйте тривожність на конструктив/ В. Гаркава // Порадниця. – 2022. – № 13. – C. 5.

Долгополова, О. Долаємо підліткову тривожність : заняття з елементами тренінгу для підлітків/ О. Долгополова // Психолог. – 2012. – № 23. – C. 14-16. – Бібліогр. наприкінці ст.

Львова, Н. Тривожність : арт-терапевтичні методи роботи з дітьми/ Н. Львова // Психолог. -2019. – № 2. – C. 42-55.

Сітніков, Н. Основні фактори шкільної тривожності/ Н. Сітніков // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – C. 38-39.2023-02-13 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10256
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Психосоматика та позитивна психотерапія - Н. Пезешкіан Жанна
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-13

Добрий день! На жаль, потрібне Вам видання у фондах бібліотеки відсутнє.
2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10254
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Які підручники з менеджменту є у фондах бібліотеки, бажано новіші Ольга П.
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вам літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

005.3
А 72
Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька [и др.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 584 с. : рис., табл.

005
Б 76
Божидарнік, Тарас Вікторович. Креативний менеджмент : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Стер. вид. – Херсон : Олди-плюс, 2019. – 498 с. : рис., табл.

65.29
Б 88
Бровкова, Олена Георгіївна. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 224 с. : табл.

65.050.2
В 23
Ващук, Федір Григорович. Комунікативні процеси в менеджменті : монографія / Ф. Г. Ващук, І. В. Козубовська ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : ФОП Бреза А. Е., 2013. – 280 с.

658.5:005
В 52
Виробничий менеджмент : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технолог. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 424 с. : рис., табл.

65.29
Г 94
Гуменник, Володимир Ілліч. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 504 с. : іл, табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

65.050.2
Д 81
Дудар, Тарас Григорович. Менеджмент : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с. : рис., табл.

65.29
К 89
Кузнецова, Світлана Анатоліївна. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : Центр учбової літ., 2014. – 124 с.

65.29
К 89
Кузьмін, Олег Євгенович. Прикладний менеджмент : [навч. посіб. для студ. екон. спец. напрямів підготовки за галузями знань "Економіка і підприємництво" та "Менеджмент і адміністрування"] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. – 292 с. : іл, табл.

364
Л 84
Лукашевич, Микола Павлович. Кар’єра соціального працівника: менеджмент та самоменеджмент : підручник / М. П. Лукашевич, О. М. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 352 с. : табл.

65.29
М 26
Маркіна, Ірина Анатоліївна. Менеджмент організації : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 248 с. : табл.

005
М 50
Менеджмент : навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська ; за ред. С. І. Михайлов. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 536 с. : рис., табл.

005
П 24
Пекар, Валерій Олександрович. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування / В. О. Пекар. – К. : Довженко Букс, 2017. – 192 с. : іл.

65.050.2
П 79
Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко , І. М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – К. : Центр учбової літ., 2016. – 416 с. : табл., рис.

65.29
Х 66
Хмурова, Вікторія Валентинівна. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / В. В. Хмурова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 288 с. : рис., табл.


2023-02-02 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10255
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: Література про творчість Д. Павличка Федір
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-02-02

Добрий день! Пропонуємо вашій увазі наступну літературу:

83.3(4УКР)6
Л 82
Лубківський, Р. М. Сповідь. Молитва. Присяга : літ. портр. Д. Павличка/ Р. М. Лубківський. -2-е вид.. -К.: Веселка, 2008.-32 c.

821.161.2.09
П 78
Про Дмитра Павличка : зб. ст./ А. Абдулла, О. Г. Астаф’єв [та ін.] ; упоряд., ред. Д. Пилипчук. -К.: Просвіта, 2019.-1040 c.

Ґолибард, Євген. Тяжка, велична і шляхетна праця Дмитра Павличка / Є. Ґолибард // Слово Просвіти. – 2017. – 17-23 серп. – С. 13.

Голик О. "...Здох тиран, але стоїть тюрма!" Д. Павличко. "Коли помер кривавий Торквемада" – засудження диктаторського режиму, викриття "культу особи" : / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 44-46.

Калита, Оксана. Засоби популяризації міфологізованих образів у "Віршах з Майдану" Дмитра Павличка / О. Калита // Дивослово. – 2017. – № 2. – С. 38-41.

Кир’ян, Надія. Поет Божою милістю : [Дмитро Павличко] / Н. Кир’ян // Слово Просвіти. – 2014. – 25 верес.-1 жовт. (ч. 38). – С. 8-9.

Мельникова, А. С. Кохання у творчості Дмитра Павличка та Ліни Костенко : усний журнал / А. С. Мельникова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 12. – С. 24-28.

Мельниченко, Володимир. Дмитро Павличко: "Україно, ми йдемо до бою – дай нам смертоносного меча!" / В. Мельниченко // Українська літературна газета. – 2022. – червень (№ 11-12). – С. 22-23.

Мороз, Лариса. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка / Лариса Мороз // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 34-42.

Дмитро Павличко. Відчайдушний крик українського болю (Введено оглавление) // Жулинський М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям. – К. : Либідь, 2011. – С. 863-882.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські письменники : біографічний нарис, літературно-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 244-249.

Дмитро Павличко (р. н. 1929) // Усі українські поети : усі українські поети (за шкіл. прогр.). Біограф. нарис. Літ.-худож. огляд. Л-ра для додатк. користування. Термінолог. слов. Літературознав. матеріали / упоряд. : Ю. І. Хізова ; В. В. Щоголева. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – С. 203-211.

Павличко Дмитро // Українські письменники : біографії, огляди творчості, літератур. напрямки і течії, літературознав. словник : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 186-191.

Дмитро Павличко // Бернадська Н.І. Українська література ХХ століття : навч. посіб./ Н. І. Бернадська. – 4-те вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 199-206.

Паламар, С. П. Поетика сонетарію Дмитра Павличка / С. П. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 30-31

Пилипчук, Дмитро. Дмитро Павличко, класик української та світової літератури / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. – 2019. – 3-9 жовт. (Ч. 40). – С. 8-10.

Селіверстова, Світлана. ...Ні, не буди поета, Боже мій... (зустріч із Дмитром Павличком) / Світлана Селіверстова // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 120-121.

Сліпушко, Оксана. Духовна Вежа Дмитра Павличка : про нову книгу автора "Грім у січні" / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2017. – Ч. 22. – С. 10.

Сліпушко, Оксана. Тарас Шевченко очима Дмитра Павличка / О. Сліпушко // Слово Просвіти. – 2018. – 8-14 берез. (Ч. 10). – С. 8-9.

Тєлєжкіна, О. О. Природа в поетичному мовосвіті Дмитра Павличка / О. О. Тєлєжкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 37-39.

2023-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10252
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: монументальний живопис Закарпаття. Дякую. Сергій
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-27

Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки:

К 85.143
Ж 79
Жолтовський, Павло Миколайович. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. : монография / П. М. Жолтовський. – К. : Наук. думка, 1988. –160 с. : фот.

К 85.14
М 87
Мошак, Юрій Михайлович. Станковий та монументальний живопис, графіка: альб. репрод. / Ю. М. Мошак. – Ужгород : Ліра, 2009. – 32 с. : іл.

908:75.05(477.87)"175/194"
П 75
Приймич, Михайло Васильович. Церковний живопис Закарпаття : станк. та монумент. живопис іст. Закарпаття до пер. пол. ХХ ст. : Історико-мистецтвознавчі нариси / М. В. Приймич. – Ужгород : Карпати, 2017. – 350 с. : іл.

К 72.96:85
З 18
Приймич, Михайло. Творчість Фердинанда Видри у розвитку монументального живопису Закарпаття / М. Приймич // Вісник Закарпатського художнього інституту. – Ужгород : Закарпат. худож. ін-т, 2015. – Вип. 7. – С. 23-27 : фот. кольор.

К 85.14
С 42
Скакандій, Василь Юлійович. Графіка, живопис, акварель, монументальне мистецтво = Graphics, painting, water colour, monumental art : [альб. репрод.] / В. Ю. Скакандій ; пер. англ. М. Сирохман ; вступ. ст. М. В. Приймич. – Ужгород : ОНОГО, 2008. – 144 с. : іл. – Текст укр., англ. мовами

***
К 85.146
А 45
Алдон, Марина. Арка на одній із вулиць Хуста ожила завдяки митцям-волонтерам : [монумент. розпис старовин. арки] / М. Алдон // Карпат. об’єктив. – 2015. – 10 верес. – С. 3.

К 85.146
Н 77
Ножка, Анастасія. На Закарпатті ще живе радянське мистецтво : будинки досі зберігають мозаїку та сграфіто : [пам’ятки монумент. мист.] / А. Ножка // Новини Закарпаття. – 2013. – 6 серп. – С. 6.

К 85.14
Х 69
Ходанич, Петро. Інтерес до сакрального мистецтва привів художника до монументально-декоративного живопису : [Ю. Мошак] / П. Ходанич // Фест. – 2009. – 2-8 квіт. – С. 14. : фот.


2023-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10253
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: рання творчість письменника Михайла Томчанія. Владислава
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-27

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела у відділі краєзнавства!

91.9: 83.3(4УКР-4ЗАК)6
Т56
Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народження / Управління культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: М. Б. Бадида ; О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Видавництво В.Падяка, 2009. – 62 с. : іл.

***
821.161.2(477.87)
У 33
Григаші, Еріка. Проза Михайла Томчанія в оцінці критики та літературознавства / Е. Григаші // Науковий вісник Ужгородського університету : сер. : Філологія. – Ужгород, 2007. – Вип. 16. – С. 43-45.

821.161.2.09(477.87)
І-26
Ігнатович, Олександра. Покликаний любов’ю : [про творчість М. Томчанія] / О. Ігнатович // Ігнатович, Олександра. Синхромія : нариси, літературознавчі статті / Олександра Ігнатович. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 10-26.

К 0
К 17
Кушнір, Борис. Михайло Михайлович Томчаній : [70-річчя від дня народж. художника-ілюстратора, архітектора] / Б. Кушнір // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2016 рік. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. – С. 337-343.

К 83.3
П 35
Поп, Василь. Михайло Томчаній : [життєвий і творчий шлях письменника] / В. Поп // Письменники Срібної Землі. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 270-279 : портр.

821.161.2-09(477.87)
Х 55
Хланта, Іван. Михайло Томчаній : прозаїк / І. Хланта // Хланта, І. Народний літературно-мистецький музей Копашнівської ЗОШ I-III ступенів Хустського району : путівник. – Ужгород : ТДВ "Патент", 2018. – С. 255-256 : фот.

К 83.3
Ч-43
Чендей, Іван. Живий у слові Михайло Томчаній : [письменник] / І. Чендей // Іван Чендей у колі сучасників: зб. спогадів, ст., есе, худож. творів. бібліогр. джерел. – Ужгород : ТОВ "PIK-У", 2017. – С. 75-77.
2023-01-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10251
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інформація за темою "Збереження закордонних залізничних вокзалів". Софія
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-01-17

Добрий день! Пропонуємо переглянути наступні інтернет ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6
Посилання 7
Посилання 8
Посилання 9

2023-01-12 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10250
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить творчість закарпатського поета Анатолія Драгомирецького. Чи є якась його творчість у ваших фондах? Або інформація про нього? Дякую! Аліна
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-17


Добрий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки:


К 84-4
Д 72
Драгомирецький, Анатолій Михайлович. Музика ліній : ліричні мініатюри / А. М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати , 1967. – 62 с.


К 84-4
Д 72
Драгомирецький, Анатолій Михайлович. Пелюстка полум'я : пастелі / А. М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати, 1969. – 126 с. : іл.

К 84
Г 61
Драгомирецький, А. Лісоруби. Крилаті листоноші. На полюванні. Космос живе. Розмова з полем : [вірші] / А. Драгомирецький // Голоси молодих. – Ужгород : Закарпаття, 1961. – С. 16-18.

К 84-5
З-11
Драгомирецький, Анатолій. [Вірші] / А. Драгомирецький // З весною в серці. – Ужгород : Закарпат. облас. книжково-газет. вид-во, 1963. – С. 27-39.

К 83.3-8
Д 72
Драгомирецький, Анатолій. Серцю найдорожчий край : [розмова з поетом земляком / вів Г. Данилюк] / Анатолій Драгомирецький // Срібна Земля. – 1997. – 5 лип. – С. 13.


2023-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10249
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавлять: Операційні витрати на підприємстві. Формування операційних витрат Василь
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-01-11

Дорий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.012
А35
Азьмук, Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат : Навч. – метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 160 c.

65.29
В27
Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 192 c.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, І. Є. Управління витратами : навч. посіб. / І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 320 c.

65.29
І-23
Іванюта, П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюта. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 320 c.

К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг : Статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. – Ужгород, 2003. – 19 с.
______________________________________

Виклюк М. І. Вплив структур операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 51-56.

Гнучкість конкурентної стратегії мінімізації витрат об’єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища / Володимир Байгушев [та ін.] // Журнал європейської економіки. – 2021. – № 4 (Т. 20). – C. 603-616. – Бібліогр. наприкінці ст.

Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 22-26.

Іщук, С. О. Моделювання тривалості операційного циклу промислових підприємств / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С.158-164. – Бібліогр. в кінці ст.

Колісник, Г. М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання / Г. М. Колісник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – C. 62-68.

Куриляк, З. Класифікація і склад витрат на виробництво / З. Куриляк // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 109. – C. 8-11.

Кушина, О. Витрати підприємства: склад і класифікація / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2017. – № 11. – C. 9-14.

Латишева, О. В. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств / О. В. Латишева, С. В. Касьянюк, М. Ю. Мілявський // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 7. – C. 15-20.– Бібліогр. наприкінці ст.

Лещук, І. В. Трансформація структури витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст України / І. В. Лещук // Фінанси України. – 2019. – № 8. – C. 117-128. – Бібліогр. в кінці ст.

Олійник, О. В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств / О. В. Олійник, В. В. Макогон, С. В. Брік // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – C. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст.

2023-01-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10248
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: цикл віршів Петра Скунця "Заповнюю анкету" Ала
Ільченко Лариса Олександрівна

Ільченко Лариса Олександрівна
2023-01-10

Добрий день! У фонді відділу краєзнавства нашої бібліотеки є наступна література:

К 84-5
С 46
Скунць, Петро Миколайович. Сейсмічна зона : поезії / П. М. Скунць ; ред. Н. В. Мельник . – К. : Дніпро, 1983. – 126 с.

К 84-5
С46
Скунць, Петро Миколайович. Всесвіт, гори і я : поезії / П. М. Скунць . – К. : Молодь, 1970. – 40с.Новини

2023-10-03

Шановні користувачі, до вашої уваги нові випуски щоквартальника "Закарпаття на сторінках преси" за І та ІІ квартал 2023 р.

2023-10-03
Презентація не просто дебютної книги віршів харківського поета Івана Сеніна, а цілого мистецько проєкту, який об'єднав у собі поетичний артбук, музичний альбом і кліп. Разом із тим Випалковість є не лише мистецьким проєктом, а і волонтерською ініціативою, оскільки прибуток від продажу збірки буде спрямовано на підтримку ЗСУ. "Серед всього, про що хотілося сказати раніше, залишилося лише головне, що утворило собою цільну концептуальну історію. Історію, де одночасно поруч прекрасне і жахливе, щастя і розпач, героїчне і підле, здобутки і втрати. Історію про нас і наше сьогодення, в якому кожен залишає свій випалковий слід" - такими словами характеризує збірку сам автор Іван Сенін - поет і музикант, координатор Харківської резиденції Слово, організатор і учасник різноманітних культурних подій і фестивалів. дата і час - 10 жовтня. 18:00 місце - Бібліотека ім.Ф.Потушняка, пр. Свободи, 16 вхід - free donate на ЗСУ
2023-09-29
Дорогі колеги, автори книг, читачі та всі поціновувачі читання щиро вітаємо вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Авторам бажаємо, щоб книги писалися легко і швидко видавалися, колегам зичимо, щоб щодень дарував нових і вдячних читачів, читачам – отримувати насолоду від прочитаного і, щоб всі ми часто зустрічалися в стінах бібліотеки.  Бажаємо всім нам натхнення, невичерпного оптимізму, добробуту і перемоги! З святом!
 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день